挪威希恩口岸新城设计方案


 欧宝app-欧宝全站app-官方下载   最新资讯   2022-05-12
挪威希恩口岸新城设计方案

日前 ,来自挪威奥斯陆的A-lab设计公司与来自丹麦哥本哈根的SEA设计公司互助完成的设计方案博得了挪威希恩口岸新城成长设计年夜赛,项目园地以前为口岸区,占地4公顷 ,今朝规划开发为一个新社区 。园地西侧临水 ,东侧靠山。

   如下是有关该项目的具体先容。 设计师以为,若要做都会计划,则应理解都会自己是一个正在生长的有机体 ,它包罗的社会来往超过了文化、春秋 、乐趣、性别、社会阶层和宗教信奉的边界 。人们在来往历程中相遇 、交流 、发展 。希恩市是挪威最古老的都会之一,如今的人口为5万。几个世纪以来,希恩口岸一直都是都会的流派 ,负担着交流与商业的职责。这条航道付与了整座都会交通枢纽的职位地方 。 两家设计公司提出的方案较着偏向于大众空间:要让都会空间开放而有魅力,这才是都会应该出现的形象。这里应该具备富厚的勾当,整个社区包涵不变、朝气勃勃 ,具备精良的公家糊口,并撑持都会交流。这个都会社区布局应该既紧凑又通透,把两者的长处联合起来 ,成立一个不变又矫捷的可连续社区 。紧凑型社区将削减能源使用以及物质耗损,也能让交流越发快捷利便。 这个社区将都会、景不雅与水域慎密接洽在一路。这里有一连串的都会广场 、公园、天然景不雅、街道 、小游园、步行道和滨水带等大众空间 。如许的大众空间收集将作为一种根蒂根基举措措施来撑持都会糊口,设计师信赖 ,跟着都会的成长 ,这能促成区域的繁荣与更新。此刻的都会格式过于规整了,是以设计师使用大众空间以及二十栋修建的界限来柔化它。 如今,希恩口岸的前工业区正在逐渐转换为混淆功效区 。该方案还包孕一座超过Bryggevannet的年夜桥。希恩港将有潜力成长为整个都会的焦点休闲文娱区。新的休闲文娱勾当将吸引更多的人气 ,为这块区域注入朝气,促成它的繁荣与将来成长 。新的希恩社区将改造滨水带,成长休闲文娱区 ,走出已往工业区的汗青印记 。 设计单元:A-lab设计公司, SEA设计公司 项目所在:挪威,希恩 竞标类型:国际招标(从33个竞标方案中选出4个团队) 委托客户:ROM Eiendom ,希恩市当局,Grenland港 项目内容:室第,办公室 ,零售店,都会空间设计 项目面积:约4公顷 修建面积:56000㎡ 项目参谋:Buro Happold有限公司欧宝app-欧宝全站app-官方下载
【读音】:

rì qián ,lái zì nuó wēi ào sī lù de A-labshè jì gōng sī yǔ lái zì dān mài gē běn hā gēn de SEAshè jì gōng sī hù zhù wán chéng de shè jì fāng àn bó dé le nuó wēi xī ēn kǒu àn xīn chéng chéng zhǎng shè jì nián yè sài ,xiàng mù yuán dì yǐ qián wéi kǒu àn qū ,zhàn dì 4gōng qǐng ,jīn cháo guī huá kāi fā wéi yī gè xīn shè qū 。yuán dì xī cè lín shuǐ ,dōng cè kào shān 。

   rú xià shì yǒu guān gāi xiàng mù de jù tǐ xiān róng 。 shè jì shī yǐ wéi ,ruò yào zuò dōu huì jì huá ,zé yīng lǐ jiě dōu huì zì jǐ shì yī gè zhèng zài shēng zhǎng de yǒu jī tǐ ,tā bāo luó de shè huì lái wǎng chāo guò le wén huà 、chūn qiū 、lè qù 、xìng bié 、shè huì jiē céng hé zōng jiāo xìn fèng de biān jiè 。rén men zài lái wǎng lì chéng zhōng xiàng yù 、jiāo liú 、fā zhǎn 。xī ēn shì shì nuó wēi zuì gǔ lǎo de dōu huì zhī yī ,rú jīn de rén kǒu wéi 5wàn 。jǐ gè shì jì yǐ lái ,xī ēn kǒu àn yī zhí dōu shì dōu huì de liú pài ,fù dān zhe jiāo liú yǔ shāng yè de zhí zé 。zhè tiáo háng dào fù yǔ le zhěng zuò dōu huì jiāo tōng shū niǔ de zhí wèi dì fāng 。 liǎng jiā shè jì gōng sī tí chū de fāng àn jiào zhe piān xiàng yú dà zhòng kōng jiān :yào ràng dōu huì kōng jiān kāi fàng ér yǒu mèi lì ,zhè cái shì dōu huì yīng gāi chū xiàn de xíng xiàng 。zhè lǐ yīng gāi jù bèi fù hòu de gōu dāng ,zhěng gè shè qū bāo hán bú biàn 、cháo qì bó bó ,jù bèi jīng liáng de gōng jiā hú kǒu ,bìng chēng chí dōu huì jiāo liú 。zhè gè dōu huì shè qū bù jú yīng gāi jì jǐn còu yòu tōng tòu ,bǎ liǎng zhě de zhǎng chù lián hé qǐ lái ,chéng lì yī gè bú biàn yòu jiǎo jié de kě lián xù shè qū 。jǐn còu xíng shè qū jiāng xuē jiǎn néng yuán shǐ yòng yǐ jí wù zhì hào sǔn ,yě néng ràng jiāo liú yuè fā kuài jié lì biàn 。 zhè gè shè qū jiāng dōu huì 、jǐng bú yǎ yǔ shuǐ yù shèn mì jiē qià zài yī lù 。zhè lǐ yǒu yī lián chuàn de dōu huì guǎng chǎng 、gōng yuán 、tiān rán jǐng bú yǎ 、jiē dào 、xiǎo yóu yuán 、bù háng dào hé bīn shuǐ dài děng dà zhòng kōng jiān 。rú xǔ de dà zhòng kōng jiān shōu jí jiāng zuò wéi yī zhǒng gēn dì gēn jī jǔ cuò cuò shī lái chēng chí dōu huì hú kǒu ,shè jì shī xìn lài ,gēn zhe dōu huì de chéng zhǎng ,zhè néng cù chéng qū yù de fán róng yǔ gèng xīn 。cǐ kè de dōu huì gé shì guò yú guī zhěng le ,shì yǐ shè jì shī shǐ yòng dà zhòng kōng jiān yǐ jí èr shí dòng xiū jiàn de jiè xiàn lái róu huà tā 。 rú jīn ,xī ēn kǒu àn de qián gōng yè qū zhèng zài zhú jiàn zhuǎn huàn wéi hún xiáo gōng xiào qū 。gāi fāng àn hái bāo yùn yī zuò chāo guò Bryggevannetde nián yè qiáo 。xī ēn gǎng jiāng yǒu qián lì chéng zhǎng wéi zhěng gè dōu huì de jiāo diǎn xiū xián wén yú qū 。xīn de xiū xián wén yú gōu dāng jiāng xī yǐn gèng duō de rén qì ,wéi zhè kuài qū yù zhù rù cháo qì ,cù chéng tā de fán róng yǔ jiāng lái chéng zhǎng 。xīn de xī ēn shè qū jiāng gǎi zào bīn shuǐ dài ,chéng zhǎng xiū xián wén yú qū ,zǒu chū yǐ wǎng gōng yè qū de hàn qīng yìn jì 。 shè jì dān yuán :A-labshè jì gōng sī , SEAshè jì gōng sī xiàng mù suǒ zài :nuó wēi ,xī ēn jìng biāo lèi xíng :guó jì zhāo biāo (cóng 33gè jìng biāo fāng àn zhōng xuǎn chū 4gè tuán duì ) wěi tuō kè hù :ROM Eiendom,xī ēn shì dāng jú ,Grenlandgǎng xiàng mù nèi róng :shì dì ,bàn gōng shì ,líng shòu diàn ,dōu huì kōng jiān shè jì xiàng mù miàn jī :yuē 4gōng qǐng xiū jiàn miàn jī :56000㎡ xiàng mù cān móu :Buro Happoldyǒu xiàn gōng sī